ОБЩИ УСЛОВИЯ, ПРИЛОЖИМИ КЪМ ДОГОВОРИТЕ С КЛИЕНТИ

І. КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЯТ КЛИЕНТИТЕ ЗА НАС

 1. "София хоум сървиз"  ЕООД е еднолично дружество с ограничена отговорност, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 202302387.

 2. "София хоум сървиз"  ЕООД е със седалище и адрес на управление в град София, район „Люлин”, бул. „Луи Пастьор” , бл. 122 - партер, тел.: 02/925 23 10, електронна поща: traurniobredi@abv.bg

 3. "София хоум сървиз"  ЕООД е член на СПФБ – Съюз на погребалните фирми в България

ІІ. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

 1. "София хоум сървиз"  ЕООД  е регистриран в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 202302387 и извършва в рамките на Европейския съюз и Европейското икономическо пространство и в трети държави следните услуги и дейности:

 

А: Основни услуги и дейности:

 1. Извършване на погребения и траурно-обредни дейности.

 2. Транспортиране на покойници и урни по гробните места със свой специализиран транспорт

 3. Изработка и продажба на паметници и урнови плочи

 4. Кремация

 5. Подготовка на покойника, балсамация, тоалет, грим, аранжиране.

 6. Изкопаване и зариване на гробни места

 7. Отваряне и зариване на гробници.

 8. Изработка на траурни букети и венци

 9. Изработка на некролози

 10. Подаване на документи за съставяне на смъртен акт

Б. Допълнителни услуги

 1. Откриване на погребални бюра, откриване на погребални бюра с хладилна камера

 2. Разкриване на верига от магазини за продажба на погребални стоки и аксесоари.

 3. Специализиран транспорт с климатик.

 4. Строителство, монтаж и ремонт на паметници и траурни знаци.

 5. Изработка на ковчези и урни

 

ІІІ. НОРМАТИВНИ ОГРАНИЧЕНИЯ И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДЕЙНОСТТА НА Траурна агенция ЗОРА 2

 

1. Траурна агенция ЗОРА 2 е длъжна да действа честно, справедливо и като професионалист в съответствие с най-добрите интереси на своите клиенти

2. Траурна агенция ЗОРА 2 е длъжна да предоставя погребални услуги и кремация при най-добрите усливия за клиентите и да ги консултира изчерпателно за предстоящите разходи и възможните варианти за разсрочено плащане.

3. Персоналът на Траурна агенция ЗОРА 2 притежава компетентност и опит, необходими в отношението му към покойника и неговите роднини, като помага на опечалените да се справят със загубата от материална и психологична гледна точка.

4.Траурна агенция ЗОРА 2 консултира своите клиенти подробно и коректно, като отчита финансовите възможности на лицата търсещи консултация.

5. Консултантските услуги, консултацията и договорите относно организирането на погребения се предоставят единствено в офисите на траурната агенция. При изрично искане от клиента това може да бъде направено и на друго място, като строго се изключват местата,намиращи се в обществени и частни медицински заведения, морги и помещения за идентификация.

6. Клиентите трябва да бъдат информирани за различните възможности за организиране на погребението, като се отчитат религиозните или други убеждения на починалия.

7. Клиентите трябва да бъдат информирани за различните възможности за избор на погребение и съответните подробности относно различните видове погребения, например:

а) Погребване:

 • възможни гробища; видове гробове; срок за собственост; срок за повторно погребване;

 • брой на погребванията; даване право на ползване на определени видове гробове;

 • възможности за поставяне на надгробни плочи и паметници.

б) Кремация:

 • упълномощаване за кремация; видове урни; видове гробове; срок на собственост;

 • брой на погребванията; срок за повторно погребване; даване право на ползване на

определени видове гробове; възможности за поставяне на надгробни плочи и паметници;

8. В офиса на организацията за погребални услуги на видно място на разположение на клиентите трябва да бъде изложен ценоразпис за предоставяните продукти и услуги.

9. Траурна агенция ЗОРА 2 полага непрекъснати услилия за повишаване на професионалните познания по отношение на погребалните услуги.

10. Траурна агенция ЗОРА 2 се отнася честно, лоялно и почтено с колеги както на национално, така и на международно ниво.  ​​

IV. ДОГОВОРНИ ОТНОШЕНИЯ И ФИНАНСИРАНЕ

 Всички аспекти на отношенията възникнали между Агенция ТРАУРНИ ОБРЕДИ - ЗОРА 2 и негов клиент по повод ползване на конкретна услуга, са обект на писмен договор между страните.В договора се вписват трите имена, единния граждански номер на лицата които го сключват, дата и място на сключване и действащите към момента на сключването общи условия и тарифа на агенцията

 Финансиране

 Начинът на финансиране на погребението и възможните решения за предварително плащане трябва да бъдат изяснени, като се вземат предвид плащания от трети страни (например социални плащания, застрахователни обезщетения или обезщетения за донорство).

Фактури се издават в съответствие с общите търговски принципи и те трябва да бъдат ясни, пълни, точни и разбираеми от клиента.